Tag Archives: gevaarlijke stoffen

Aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen tellen mee voor de vergunningsplicht

WABO

Met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffenIn categorie 4.4, onder j, van bijlage I bij het Bor is in Oktober een wijziging aangebracht ten aanzien van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen. Geregeld is dat er een vergunningplicht geldt voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen waar in totaal meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen of CMR stoffen, aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handels-goederen, opgeslagen als stukgoed, aanwezig is. De wijziging behelst twee aspecten. In de eerste plaats wijzigt de basis van de vergunningplicht van een opslagvoorziening met een bepaalde capaciteit naar de daadwerkelijke aanwezigheid van een hoeveelheid stoffen in een opslagvoorziening. In de tweede plaats worden, naast de hoeveelheid opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen, nu ook de zogeheten aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen, opgeslagen als stukgoed, meegeteld voor de vergunningplicht voor de opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen.

Met betrekking tot het eerste aspect was het tot nog toe mogelijk dat er binnen een inrichting een opslagcapaciteit aanwezig was voor meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen, waarbij in de praktijk die hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen nooit de 10.000 kg overschreed. Toch was er dan sprake van een vergunningplicht. In de voormalige situatie kon voorts onduidelijk zijn wanneer sprake is van een vergunningplicht, omdat het begrip opslagcapaciteit verschillend kon worden geïnterpreteerd. Hierbij moest bepaald worden wat de begrenzing van de voorziening is, terwijl dat niet altijd duidelijk is, zodat ook de opslagcapaciteit niet duidelijk is. Evident is voorts dat de opslagcapaciteit (in gewicht) voor een voorziening van een bepaalde omvang (in vierkante meters of volume) kan variëren afhankelijk van het soort stoffen dat wordt opgeslagen en de wijze van opslag. Voor een opslagvoorziening is het hierdoor mogelijk dat op het ene moment er relatief zware producten worden opgeslagen, zodat meer dan 10 ton wordt opgeslagen, terwijl op een ander moment lichtere producten met een totaal gewicht van minder dan 10 ton worden opgeslagen, zodat daarmee geen sprake is van een vergunningplicht. Met de nieuwe bepaling zijn deze onduidelijkheden weggenomen. Als gevolg van de wijziging in dit besluit zal er slechts een vergunningplicht gelden indien de opslagfaciliteit daadwerkelijk gevuld wordt met meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen. Bij toezicht kan geconstateerd worden of er meer dan 10 ton wordt opgeslagen.

Gelijktijdige opslag van ongevaarlijke- en gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot een omgevingsvergunning.

Ten aanzien van het tweede aspect geldt dat een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen waar bijvoorbeeld 8.000 kg aan gevaarlijke stoffen en 5.000 kg aan handelsgoederen aanwezig is, onder de vergunningplicht valt. De wijziging met betrekking tot het meetellen van handelsgoederen bij de opslag van gevaarlijke stoffen komt voort uit de geactualiseerde PGS 15 (PGS 15:2016). PGS 15 is de uitgave uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen waarin de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt behandeld. De geactualiseerde PGS 15 maakt het mogelijk dat in de opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ook handelsgoederen in de vorm van stukgoed en aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen kunnen worden opgeslagen. Deze wijziging in de PGS 15 betekent een verruiming van de mogelijkheden voor bedrijven bij de opslag. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat indien de totale hoeveelheid verpakte stoffen in een opslagvoorziening boven de 10.000 kg uitkomt, de gehele opslag onder de

Wijzigingen in de PGS15 versie 2016 vragen om advies

PGS15

Dat de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen sms vragen oproepen en om advies van een goede PGS15 adviseur vragen verbaasd ons niets. Vaak is het lezen voorbij de regels. Zo kwam bij ons recent te vraag binnen met betrekking tot de inpandige opslag.

In de nieuwe PGS15:2016 wordt in voorschrift 3.2.4 aangegeven dat in een inpandige opslagvoorziening ten hoogste 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen aanwezig mogen zijn, of 10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar van ADR-klasse 9. Dat lijkt een versobering ten op zichten van de versie PGS15:2011. Deels is dat juist, tenslotte stond er in de 2011 versie dat je alle stoffen, dus ook brandbare stoffen, tot 10 ton mocht opslaan mits je  Feitelijk stond er in de 2011 versie een gelijkwaardigheid opgesomd en hoort dat niet in een voorschrift thuis. Reden om dat er uit te halen. Nog steeds blijft de mogelijkheid bestaan om in een inpandige opslag 10 ton brandbare vloeistoffen op te slaan. Hiervoor dienen dan wel technische maatregelen genomen te worden zoals bijvoorbeeld doorgeschakelde brandmelders. Het vaststellen van de condities doet u samen met een goede PGS15 adviseur die u naast goed advies tevens het gesprek met bevoegd gezag aan kan gaan.

Nieuwe PGS15:2016 brengt veel wijzigingen voor de opslag gevaarlijke stoffen

Er verandert veel voor de opslag gevaarlijke stoffen met de komst van de nieuwe PGS15 versie 2015. PGS 2015:2011 was slechts een gedeeltelijke actualisatie. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

De PGS15:2016 vindt u hier of voor een papieren editie klikt u hier. Voor een Cursus PGS15 surft u naar hier en een voor een deskundig PGS15 advies klikt u hier.

Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven gelanceerd

 

Tijdens de 8e editie van de Chemiebeurs op 28 September 2016 presenteerde de VNCW; de vereniging voor de PGS15 opslagen de ‘Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven’. Deze best practice richt zich met name op de bedrijven die zich bezig houden met het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, maar ook op de bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun magazijnen hebben liggen en onder het BRZO vallen.

Het afgelopen jaar is door een projectgroep hard gewerkt aan de Best practice. De uitkomst van het project werd gebundeld en werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de chemische keten overhandigd door één van de projectdeelnemers, Léon Smolders aan Jan van Nies van de DCMR. Deze laatste gaf in een korte toespraak aan dat hij met vreugde het plan in ontvangst nam en het als een bijzonder initiatief zag om de branche naar een hoger plan te tillen.

In de Best practice vormt de PGS15 de kern van de prestatie indicatoren, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar gebouwen, inrichting en organisatie. Voor de BRZO bedrijven zijn daar om heen nog per VBS elementen extra indicatoren toegevoegd. Met deze indicatoren is een leidraad gegeven aan de hand waarvan bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

De best practice Prestatie-indicatoren is terug te vinden op de site van de VNCW: http://www.vncw.nl/VNCW_-_Best_practice_Prestatie-indicatoren.pdf