Category Archives: Berichten

Aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen tellen mee voor de vergunningsplicht

WABO

Met betrekking tot de opslag van verpakte gevaarlijke stoffenIn categorie 4.4, onder j, van bijlage I bij het Bor is in Oktober een wijziging aangebracht ten aanzien van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen. Geregeld is dat er een vergunningplicht geldt voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen waar in totaal meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen of CMR stoffen, aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handels-goederen, opgeslagen als stukgoed, aanwezig is. De wijziging behelst twee aspecten. In de eerste plaats wijzigt de basis van de vergunningplicht van een opslagvoorziening met een bepaalde capaciteit naar de daadwerkelijke aanwezigheid van een hoeveelheid stoffen in een opslagvoorziening. In de tweede plaats worden, naast de hoeveelheid opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen, nu ook de zogeheten aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen, opgeslagen als stukgoed, meegeteld voor de vergunningplicht voor de opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen.

Met betrekking tot het eerste aspect was het tot nog toe mogelijk dat er binnen een inrichting een opslagcapaciteit aanwezig was voor meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen, waarbij in de praktijk die hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen nooit de 10.000 kg overschreed. Toch was er dan sprake van een vergunningplicht. In de voormalige situatie kon voorts onduidelijk zijn wanneer sprake is van een vergunningplicht, omdat het begrip opslagcapaciteit verschillend kon worden geïnterpreteerd. Hierbij moest bepaald worden wat de begrenzing van de voorziening is, terwijl dat niet altijd duidelijk is, zodat ook de opslagcapaciteit niet duidelijk is. Evident is voorts dat de opslagcapaciteit (in gewicht) voor een voorziening van een bepaalde omvang (in vierkante meters of volume) kan variëren afhankelijk van het soort stoffen dat wordt opgeslagen en de wijze van opslag. Voor een opslagvoorziening is het hierdoor mogelijk dat op het ene moment er relatief zware producten worden opgeslagen, zodat meer dan 10 ton wordt opgeslagen, terwijl op een ander moment lichtere producten met een totaal gewicht van minder dan 10 ton worden opgeslagen, zodat daarmee geen sprake is van een vergunningplicht. Met de nieuwe bepaling zijn deze onduidelijkheden weggenomen. Als gevolg van de wijziging in dit besluit zal er slechts een vergunningplicht gelden indien de opslagfaciliteit daadwerkelijk gevuld wordt met meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen en handelsgoederen. Bij toezicht kan geconstateerd worden of er meer dan 10 ton wordt opgeslagen.

Gelijktijdige opslag van ongevaarlijke- en gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot een omgevingsvergunning.

Ten aanzien van het tweede aspect geldt dat een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen waar bijvoorbeeld 8.000 kg aan gevaarlijke stoffen en 5.000 kg aan handelsgoederen aanwezig is, onder de vergunningplicht valt. De wijziging met betrekking tot het meetellen van handelsgoederen bij de opslag van gevaarlijke stoffen komt voort uit de geactualiseerde PGS 15 (PGS 15:2016). PGS 15 is de uitgave uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen waarin de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt behandeld. De geactualiseerde PGS 15 maakt het mogelijk dat in de opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ook handelsgoederen in de vorm van stukgoed en aan gevaarlijke stoffen verwante stoffen kunnen worden opgeslagen. Deze wijziging in de PGS 15 betekent een verruiming van de mogelijkheden voor bedrijven bij de opslag. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat indien de totale hoeveelheid verpakte stoffen in een opslagvoorziening boven de 10.000 kg uitkomt, de gehele opslag onder de

Handelen in strijd met bepalingen van je vergunning voorkomen

Veruit het merendeel van de bedrijven in Nederland is niet bekend met de inhoud van de voorschriften van hun WABO omgevingsvergunning. Hierdoor lopen zij kans de wet de overtreden terwijl zij denken zich netjes aan de regels te houden. Representatief onderzoek laat dit zien.

Zelf de bedrijven die zich in de meer risicovolle business begeven zoals de opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen (PGS 15) weten vaak niet wat er in hun omgevingsvergunning staat. Doordat voorschriften aan de milieuvergunning zijn gekoppeld (van toepassing zijn verklaard), houdt een overtreding in dat handhavend (bestuursrechtelijk en of strafrechtelijk) kan worden opgetreden.

Maar alles begint bij de vergunningaanvraag en vergunningverlening. Het is van belang dat vergunninghouder en het bevoegd gezag, voorafgaand aan de vergunningverlening, bepalen en vastleggen welke voorschriften van normen en andere verplichtingen aan de vergunning zullen worden gekoppeld, welke niet en welke zaken op welke afwijkende wijze zullen worden geregeld. Het voorkomen van het in strijd met de vergunning handelen betekent dus dat deze vergunning ‘past’.

Zorg er vervolgens voor dat de belangrijkste voorschriften van de vergunning ‘vertaald’ en vastgelegd worden in procedures en werkvoorschriften. Zorg er tevens voor dat er tenminste jaarlijks intern geaudit wordt op vergunningseisen en zorg er voor dat de vergunning jaarlijks wordt gereviewed wordt in het kader van documentenbeheer. Met deze maatregelen zorg je er voor dat er niet in strijd met bepalingen van de WABO omgevingsvergunning gehandeld wordt.

Integrale aanpak aanvraag omgevingsvergunning vaak gewenst

WABO

Het aanvragen van een WABO omgevingsvergunning vraagt om een integrale aanpak. Zowel bouwrelevante eisen alsmede eisen vanuit het milieu en veiligheidsaspecten dienen bij een vergunningsaanvraag op elkaar afgestemd zijn. En dat vraagt om een gecoördineerde aanvraag waarbij goede afstemming zeer belangrijk is.

Zeker bij de complexere bedrijven verdient een integrale aanpak de voorkeur. Zo vraagt de opslag van gevaarlijke stoffen een ‘scenario denken’ waarbij niet alleen de stoffen zelf aangevraagd dienen te worden, maar ook eisen aan de WBDBO – / brandwerendheid voor de constructie-, het dak, de wanden en de deuren gesteld worden. Ook aan de uitgangspuntendocument voor de blusinstallatie, de QRA, MRA en de scenario’s voor het bedrijfsnoodplan, de PGS15 GAP analyse en een ATEX document moet gedacht worden. En dan doen we nog maar een kleine greep uit de documenten waar je aan moet denken bij middelmatig complexe organisaties. Voor een bedrijf dat onder het BRZO / Seveso valt wordt de complexiteit een stuk groter. De aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt dan de inzet van een specialist die in staat is de aanvraag in al zijn facetten geïntegreerd op te maken. Waar bij veel bureaus de kennis versnipperd is, hanteert VNCWConsultants bij een aanvraag omgevingsvergunning een integrale benadering. Hierdoor worden aanvragen sneller en met minder extra informatiebehoefte van de overheid behandeld.

PGS 31 voor ‘overige gevaarlijke vloeistoffen’ naar de programmaraad

BRZO

De PGS 31: ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is bijna definitief en is gisteren naar de programmaraad gestuurd. Na goedkeuring door de Programmaraad, zal er worden overgegaan tot de publicatie van PGS 31.

In deze richtlijn zijn de regels opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, gebruiken (inwerking hebben), onderhouden, inspecteren/herclassificeren (in stand houden) van installaties voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen), waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het
vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen (dit betreft een samenstel van
preventieve, preparatieve, en repressieve voorzieningen) en arbeidsmiddelen.

Tijdens de externe commentaarronde waren er ruim 800 commentaren binnengekomen. Deze commentaren zijn in eerste instantie door kleine werkgroepen voorbesproken en voorzien van
een eerste commentaar. Dit is vervolgens besproken in het kernteam. Na 7 overleggen in het kernteam, bleek dat er nog een aantal punten waren waar geen consensus over te verkrijgen was.
In eerste instantie is door de Programmaraad besloten om te stoppen met PGS 31 oude stijl en direct, met een nieuw team en een nieuwe voorzitter door te gaan met PGS 31 nieuwe stijl. De nieuwe
voorzitter, Ruud Peeters heeft hiervoor gesprekken gevoerd met de diverse stakeholders (deelnemers van het kernteam) en dit teruggekoppeld naar de Programmaraad. Hierin heeft Ruud Peeters de Programmaraad geadviseerd, mede op verzoek van de deelnemers van het kernteam, om de PGS 31 oude stijl af te ronden met het huidige kernteam, aangevuld met een afvaardiging vanuit I-SZW. De Programmaraad heeft dit advies overgenomen.

 

Chemielogistiek heeft behoefte aan praktische kennis chemie

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden, bij incidentmanagement dienen de juiste handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het neutraliseren van een stof. Omdat de Chemie logistiek duidelijk behoefte heeft aan feitelijke kennis over chemie heeft de branchevereniging VNCW een subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een praktijkgerichte cursus om deze kennis onder de opslagbedrijven en andere ketenpartners te vergroten. lees verder: http://vncw.nl/chemielogistiek-behoefte-aan-praktische-kennis/

PGS 14 handreiking voor brandbeheersings- en brandblussystemen gepubliceerd

PGS 14:2017 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen’ is gepubliceerd. PGS 14 is bedoeld voor brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). PGS 14 moet in samenhang met PGS 15 worden gelezen. In PGS 14 zijn de toepassingsmogelijkheden, beperkingen en aandachtpunten uitgewerkt bij het toepassen van VBB-systemen in PGS 15 opslagen.

Achtergrond
In het verleden is met name op verzoek van de brandweer het Supplement bij CPR 15-2 geschreven omdat destijds nog weinig normatieve referentiekaders beschikbaar waren waartegen dergelijke systemen konden worden ontworpen en aangelegd. Daarin is verandering gekomen. Normatieve referentiekaders zijn tegenwoordig zodanig expliciet dat nu meer behoefte is aan een document dat ingaat op de mogelijkheden en beperkingen van de diverse VBB-systemen en de onderwerpen die aandacht verdienen in het proces van realisatie van de opslaglocatie en de gebruiksfase ervan. Deze nieuwe versie van PGS 14 is vanuit die invalshoek geschreven.

Direct naar PGS 14:2017

In werking treden omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2021

Een paar maanden geleden kondigde minister Schult aan dat de planning van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld zou worden. De nieuwe datum van inwerkingtreding heeft ze nu bekend gemaakt en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. Deze nieuwe datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie, welke op 2029 ligt.

De reden voor de uitstel is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Ook diverse PGS-en worden op dit moment herzien in nieuwe stijl. Ook die trajecten gaan langer duren

Alles is erop gericht om de nieuwe datum van inwerkingtreding te halen. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen. De planning zal daarom ieder jaar worden getoetst op haalbaarheid, waarbij bekeken wordt of er extra inspanningen nodig – en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.

Concept PGS 7 beschikbaar voor openbaar commentaar

Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

De nieuwe PGS 7 beschrijft hoe vaste minerale anorganische meststoffen moeten worden opgeslagen volgens de stand der techniek. PGS 7 is in 2007 voor het laatst geactualiseerd. Er is sinds 2007, ondanks enkele buitenlandse incidenten, geen belangrijke nieuwe veiligheidsinformatie over de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen beschikbaar gekomen. Dat betekent dat PGS 7:2017 in principe dezelfde stand der techniek beschrijft als in PGS 7:2007. Wel zijn er aanvullingen gedaan die de veiligheid verder bevorderen.

De belangrijkste reden om PGS 7 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.

Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 7 zijn:
• de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
• daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
• het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
• als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een Wabo omgevingsvergunning waarbij deze PGS een rol speelt? Neem dan contact met ons op.

Handreiking UPD voor VBB-systemen gepubliceerd

Brandveiligheid

De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is vrijgegeven op de PGS site.

Doel
De Handreiking UPD voor VBB-systemen heeft als doel om de gebruiker te helpen bij het opstellen van een UPD (Uitgangspuntendocument). De handreiking is gebaseerd op PGS 15, 2016 versie 1.0 (september 2016) en sluit ook aan bij de UPD-voorschriften van deze richtlijn. Een UPD kan ook bij andere PGS-richtlijnen worden gebruikt. Vooral hoofdstuk 7 biedt aanknopingspunten om het UPD breder toe te passen.

De handreiking beschrijft:
– de rol van de betrokken partijen;
– het proces waarlangs het UPD tot stand komt;
– de wijze waarop het document in de praktijk gebruikt zou moeten worden;
– de onderdelen die in het UPD aan de orde moeten komen.

Achtergrond
In de PGS 15 richtlijn wordt beschreven hoe verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden groter dan 10 ton op een veilige wijze worden opgeslagen. Als beschermingsniveau 1 vereist is, is ook een geschikt en bedrijfsgereed Vast opgesteld Brandbeheersing- en Brandblussysteem (VBB-systeem) nodig.

PGS 15 stelt, dat een VBB-systeem (of een combinatie van VBB-systemen) is ontworpen volgens het goedgekeurd UPD. In PGS 15 richtlijn is omschreven wat de functie van het UPD is, welke informatie het UPD moet bevatten, hoe, door wie en wanneer het UPD moet worden beoordeeld en goedgekeurd. Het goedgekeurde UPD neemt bij de uitvoering en beoordeling van VBB-systemen een centrale plaats in en is dan het leidende document.

Ondanks dat ook in voorgaande versies van de PGS 15 richtlijn uitleg is gegeven over de functie en inhoud van het UPD, bleek in de praktijk dat het opstellen, beoordelen en goedkeuren van het UPD vaak een moeizaam proces is. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn divers. In iedere geval is duidelijk geworden dat de partijen die betrokken zijn bij het UPD proces behoefte hebben aan een handreiking.

Nu beschikbaar 
Op deze pagina kunt u de Handreiking UPD voor VBB-systemen downloaden. Wilt u een UPD laten opstellen door een adviseur, neem dan contact met ons op: klik hier.

Handreiking PGS risicobenadering

identificatie volgens handreiking

De PGS-reeks wordt omgezet naar een nieuwe stijl. Dit gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicobenadering. Met de nieuwe stijl wordt transparanter waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen. Tegelijk krijgt de gebruiker meer houvast om alternatieve maatregelen toe te passen. De handreiking die de teams volgen bij de risicobenadering is nu beschikbaar.

De PGS-richtlijnen worden aangepast via een risicobenadering. De kern hiervan is dat een PGS-team vaststelt welke risico’s zich bij een installatie voor kunnen doen en wat nodig is om deze te voorkomen,te bestrijden en te beheersen. Dit wordt beschreven in scenario’s. VNCW Consultants kunnen u hierbij als adviseur ondersteunen

Op basis van de scenario’s worden vervolgens doelen geformuleerd. Doelen geven op een hoger abstractieniveau aan welke veiligheid gerealiseerd moet worden. De maatregelen geven vervolgens concreet aan hoé aan deze doelen kan worden voldaan. Uitgangspunt is de doelen toetsbaar te omschrijven zodat getoetst kan worden of met de maatregelen aan het doel wordt voldaan.

Voor het uitvoeren van de risicobenadering is een handreiking opgesteld. Deze beschrijft hoe een team systematisch scenario’s en doelen kan vaststellen. Een hulpmiddel daarbij is een risicomatrix. Deze geeft inzicht in de kansen en gevolgen van scenario’s en het effect van mogelijke maatregelen. Het vaststellen van de maatregelen gebeurt uiteindelijk met een geïntegreerde benadering op basis van expert judgement. Naast het inzicht van de matrix worden daarin overwegingen als BBT (best beschikbare techniek), stand der wetenschap, en de arbeidshygiënische strategie meegenomen. Onze specialisten kunnen u hierbij ondersteunen.

Ruimte voor alternatieve oplossingen
De nieuwe systematiek maakt in een oogopslag inzichtelijk welke risico’s van belang zijn bij een installatie of opslag en waarom bepaalde maatregelen daarvoor nodig zijn. Tegelijk bieden de doelen meer ruimte voor bedrijven om alternatieve maatregelen voor te stellen en handvatten voor de bevoegde gezagen om deze te beoordelen.

U kunt hier de handreiking downloaden. Wilt u ondersteuning van een specialist mail ons dan (info@vncw-consultants.nl).